Aktuálne

Podporte nás

Prelomové rozhodnutie
Ústavný súd SR ostro kritizuje pozbavovanie spôsobilosti na právne úkony

Ústavný súd SR vyhovel sťažnosti pána T., ktorého Obvodný súd Bratislava V pozbavil spôsobilosti na právne úkony. Podľa Ústavného súdu SR došlo k porušeniu jeho práva na súkromný a rodinný život, práva na spravodlivý proces a práva na rovnosť pred zákonom. Za porušenie týchto práv musí Krajský súd v Bratislave sťažovateľovi zaplatiť odškodnenie 3000 eur.

Ide o prvé rozhodnutie ústavného súdu, ktoré sa týka problematickej oblasti pozbavovania spôsobilosti na právne úkony osôb s duševným postihnutím. Ústavný súd zdôraznil, že zdravotné postihnutie, ako aj práva ľudí so zdravotným postihnutím sa vnímajú odbornou verejnosťou v súčasnosti odlišne ako v minulosti. Už nie je primárny medicínsky prístup, ale do popredia vystupuje povinnosť zachovať dôstojnosť každého ľudského života, vrátane slobody rozhodovať sa. V tomto kontexte je potrebné chápať aj zásahy do spôsobilosti na právne úkony.

V predmetnom rozhodnutí ústavný súd označil pozbavenie spôsobilosti na právne úkony za „právnu smrť“. Pritom zdôraznil, že ak všeobecné súdy rozhodujú o niečej spôsobilosti, musia k pozbaveniu pristúpiť iba v extrémnych prípadoch, pretože ide o poslednú možnosť (ultima ratio). Súdy musia vždy zvažovať, či k ochrane dotknutej osoby so zdravotným postihnutím nepostačujú menej reštriktívne opatrenia, napríklad obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Ďalej sa ústavný súd zaoberal problémom znaleckého dokazovania v konaní o spôsobilosti na právne úkony. K tomu uviedol, že súdy by nemali nekriticky pristupovať k znaleckým posudkom a mechanicky preberať ich závery, mali by vychádzať najmä z výsluchu dotknutého človeka, a vykonať aj ďalšie dôkazy smerujúce k posúdeniu jeho rozmanitých sociálnych a právnych vzťahov. Samotné zistenie, že človek trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodnou, na zbavenie spôsobilosti na právne úkony nestačí.

„Je veľmi dôležité, že ústavný súd poukázal aj na zahraničnú prax a za inšpiráciu pre Slovensko označil nový český občiansky zákonník. Český občiansky zákonník totiž ruší inštitút pozbavenia spôsobilosti na právne úkony práve pre jeho veľmi problematickú povahu. U našich susedov v Českej republike je pozbavenie chápané ako prekonaný právny nástroj,“ vysvetľuje ďalej Maroš Matiaško, právnik Mental Disability Advocacy Center (MDAC).

Zástupkyňa sťažovateľa, advokátka Zuzana Stavrovská k tomu dodáva, že významné je tiež, že „v medziach ústavného významu práv človeka ústavný súd predovšetkým predostiera, že zbavením/obmedzením sa ex constitutione primárne sleduje záujem samotného (dotknutého) človeka a až následne záujem verejný či tretích osôb. Bohužiaľ minulá, ale i terajšia prax všeobecných súdov svedčí skôr o preferovaní verejného záujmu a záujmu tretích osôb na úkor záujmu dotknutej osoby.“ Napriek tomu, že sme v konaní preukazovali schopnosti klienta uskutočňovať právne úkony, súd ho úplne pozbavil spôsobilosti na právne úkony, čím sa klient dostal do právneho stavu, že nemá spôsobilosť na právne úkony ani ako napr. 5 ročné dieťa, ktoré je schopné kúpiť si nejakú drobnosť, napr. sladkosť. V súdnom konaní o spôsobilosti na právne úkony je významné, že ústavný súd upozornil na to, že Krajský súd v Bratislave nepostupoval v súlade so svojim odôvodnením rozsudku. Nebol skúmaný vplyv mentálneho postihnutia klienta na celkové konanie a činy v rodine, v spoločenskom styku, na jeho osobné, rodinné, majetkové, zárobkové a iné pomery, individuálne pomery a sociálne stránky.

Vyslovujem týmto nádej na zmenu rozhodovacej činnosti súdov v tejto oblasti.

Bližšie informácie poskytnú:

JUDr. Zuzana Stavrovská, tel: +421 907 316 532; zuzana@stavrovska.sk
JUDr. Maroš Matiaško, tel: +420 734 158 282; mmatiasko@mdac.info